..::می خوام که با دست خیال,خدا رو نقاشی کنم::.. tag:http://entegham.mihanblog.com 2018-05-20T00:36:57+01:00 mihanblog.com اشعار ترانه های آلبوم فاجعه با صدای الیاس صالحی و ترانه سرایی وحید رحمتی 2008-10-18T08:52:56+01:00 2008-10-18T08:52:56+01:00 tag:http://entegham.mihanblog.com/post/12 mostafa nemesis اشعار ترانه های آلبوم فاجعه با صدای الیاس صالحی و ترانه سرایی وحید رحمتی می باشد و شما می توانید در ادامه مطلب دانلود یا دریافت کنید…

اشعار ترانه های آلبوم فاجعه با صدای الیاس صالحی و ترانه سرایی وحید رحمتی می باشد و شما می توانید در ادامه مطلب دانلود یا دریافت کنید…

]]>
خدانگهدار 2008-10-18T08:45:53+01:00 2008-10-18T08:45:53+01:00 tag:http://entegham.mihanblog.com/post/11 mostafa nemesis می گم خدا نگهدار دل به ستاره بسپارتو چشمک غریبش یادمن و نگهداراگه نمونده با من حرفی ازآشناییپامو گذاشته تقدیربه راه این جداییدستاتو بگیردوباره زیر بارونای چشمامهدیه کن به رفتن عشق وقت تنهایی دستامقصه کن خاطره هامو دست این گلایه بسپارجای خالیمو نبین وبا ستاره شب نگهدارمی گم اگه تمومه دلهره های عشقتدستی بکش رو آه تنهاترین رفیقتنگوکه این زمونه ازمن تو رو جداکردراه جدایی خاطرس یکی تو روصدا کرد تو چشمک غریبش یادمن و نگهدار
اگه نمونده با من حرفی ازآشنایی
پامو گذاشته تقدیربه راه این جدایی
دستاتو بگیردوباره زیر بارونای چشمام
هدیه کن به رفتن عشق وقت تنهایی دستام
قصه کن خاطره هامو دست این گلایه بسپار
جای خالیمو نبین وبا ستاره شب نگهدار
می گم اگه تمومه دلهره های عشقت
دستی بکش رو آه تنهاترین رفیقت
نگوکه این زمونه ازمن تو رو جداکرد
راه جدایی خاطرس یکی تو روصدا کرد
]]>
حرف آخر 2008-10-18T08:44:54+01:00 2008-10-18T08:44:54+01:00 tag:http://entegham.mihanblog.com/post/10 mostafa nemesis شب شوم رفتن تو توی گریه ها نشستمندارم امید موندن دل به دیدار تو بستمحالا منتظر به یادت غم من شده نگاهتوقتی بی هویتم من توی خاطرات راهتچی شده یاد تو رفته رنگ بارونی چشمامدیگه سخته گریه من وقت این نیاز غم هامبعدتونشسته خونه توی تنهایی وغربتحالا که نداشتن تو شده آغازیه حسرتشب واین هجوم خلوت توی تاریکی وغفلتمی دونم که برمی گردی وقت این غروب ظلمتحس بودن تو اما ترس رفتنت دوبارهشب وخلوت وسکوتم دیگه طاقتی ندارهزل زده توی نگاهم سردی نگاه چشماتیاد اون روز که میرفتی اشکای من روی پاهاترفتننت شده سؤالم دیگه ندارم امید موندن دل به دیدار تو بستم
حالا منتظر به یادت غم من شده نگاهت
وقتی بی هویتم من توی خاطرات راهت
چی شده یاد تو رفته رنگ بارونی چشمام
دیگه سخته گریه من وقت این نیاز غم هام
بعدتونشسته خونه توی تنهایی وغربت
حالا که نداشتن تو شده آغازیه حسرت
شب واین هجوم خلوت توی تاریکی وغفلت
می دونم که برمی گردی وقت این غروب ظلمت
حس بودن تو اما ترس رفتنت دوباره
شب وخلوت وسکوتم دیگه طاقتی نداره
زل زده توی نگاهم سردی نگاه چشمات
یاد اون روز که میرفتی اشکای من روی پاهات
رفتننت شده سؤالم دیگه خوشحالی ندارم
دل من شکسته دنیا حرف تازه ای ندارم]]>
همیشه باتو 2008-10-18T08:43:48+01:00 2008-10-18T08:43:48+01:00 tag:http://entegham.mihanblog.com/post/9 mostafa nemesis توچشمام نگا کن تاعشق وبرات بخونمدستا تو بگیرم کنار تو بمونمدلتنگ تو هستم ندارم راه چارههرشب خواب چشمام تو رویادم میارهدلخوشیم تو هستی نباشی بی قرارمکاش بدونی بی تو چه سرد و بی ستارممی خوام با نگاهت دوباره جون بگیرمتو فکر و خیالت برای تو بمیرمازدوریت دلم رو به دست گریه دادممی خوام با تو باشه تموم خاطراتمگمشده ستارم تو آسمون چشماتقصّمو شروع کن باخنده روی لبهات دستا تو بگیرم کنار تو بمونم
دلتنگ تو هستم ندارم راه چاره
هرشب خواب چشمام تو رویادم میاره
دلخوشیم تو هستی نباشی بی قرارم
کاش بدونی بی تو چه سرد و بی ستارم
می خوام با نگاهت دوباره جون بگیرم
تو فکر و خیالت برای تو بمیرم
ازدوریت دلم رو به دست گریه دادم
می خوام با تو باشه تموم خاطراتم
گمشده ستارم تو آسمون چشمات
قصّمو شروع کن باخنده روی لبهات
]]>
وصال شوم 2008-10-18T08:42:07+01:00 2008-10-18T08:42:07+01:00 tag:http://entegham.mihanblog.com/post/8 mostafa nemesis نزار که تاریکی بشم ,بیام به سمت خونتونحلقه ی مرگ و بکشم , به دور آشیونتونسفر کن از غروب من ,قیامتم شروع شدهخدارو از یاد بردم و ,مردنت آرزوم شدهمبارکه غریبتون ,با این که قلبم راضی نیس]همین شبه جنون من , جهنمم خیالی نیسروز وصال تو و اون , رخت عزا تو ببینمپشت شب هجله ی تو,به عشق مرگت بشینمبه گریه هام خنده نکن,همیشه خوارت می کنماز رو زمین تاآسمون,وصله به دارت می کنمهمسفرت شاکی بشه , سرش رو بالا میزنم[خنجرم و زیر گلوش,رگاش و تک تک میزنمواسه کی گریه می کنی ای دل بی طاقت منالهی آتیش بگیره , تو آه خاطرا حلقه ی مرگ و بکشم , به دور آشیونتون
سفر کن از غروب من ,قیامتم شروع شده
خدارو از یاد بردم و ,مردنت آرزوم شده
مبارکه غریبتون ,با این که قلبم راضی نیس]
همین شبه جنون من , جهنمم خیالی نیس
روز وصال تو و اون , رخت عزا تو ببینم
پشت شب هجله ی تو,به عشق مرگت بشینم
به گریه هام خنده نکن,همیشه خوارت می کنم
از رو زمین تاآسمون,وصله به دارت می کنم
همسفرت شاکی بشه , سرش رو بالا میزنم
[خنجرم و زیر گلوش,رگاش و تک تک میزنم
واسه کی گریه می کنی ای دل بی طاقت من
الهی آتیش بگیره , تو آه خاطرات من
می خوام که سرنوشتشو ,خودم به آخر ببرم
باید که دردای تو رو ,خودم به روزش بیارم
مبارکه غریبتون ,با این که قلبم راضی نیس
...
]]>
تنهاتر از خدا 2008-10-18T08:41:35+01:00 2008-10-18T08:41:35+01:00 tag:http://entegham.mihanblog.com/post/7 mostafa nemesis می خوام که با دست خیال,خدا رو نقاشی کنمرو زانوهاش اشک بریزم , هوا رو بارونی کنمگریه کنم گذشتمو ,سر روی پاهاش بزارمبگم غریبم بی نشونم , برس بدادممی خوام رو تارو پود شب,مقصدو بی هدف برمتو این هوای بی نفس , برم به آخر برسمبرم یه جایی که فقط , تو باشی و بی کسیامتو سرنوشت دست ببرم , بهشت و تا خودت بیامتو نفس آخر عشق , تنهاتر از خدا شدماشکی نمونده تو چشام ,با گریه بی وفا شدمغصه شکسته دلم و,آخر این سفر کجاسوقت بریدن منه , دلهره از دلم جداستنها تر از خیال تو , دل و به دریا می زنممن و صدام کن که می خوام, رو زانوهاش اشک بریزم , هوا رو بارونی کنم
گریه کنم گذشتمو ,سر روی پاهاش بزارم
بگم غریبم بی نشونم , برس بدادم
می خوام رو تارو پود شب,مقصدو بی هدف برم
تو این هوای بی نفس , برم به آخر برسم
برم یه جایی که فقط , تو باشی و بی کسیام
تو سرنوشت دست ببرم , بهشت و تا خودت بیام
تو نفس آخر عشق , تنهاتر از خدا شدم
اشکی نمونده تو چشام ,با گریه بی وفا شدم
غصه شکسته دلم و,آخر این سفر کجاس
وقت بریدن منه , دلهره از دلم جداس
تنها تر از خیال تو , دل و به دریا می زنم
من و صدام کن که می خوام,دل از جدایی بکنم
دستام و بگیر می دونم, تویی اون همیشه با من
اینه اون محال ممکن , مثل اشک شیشه با من
]]>
تقویم پربلا 2008-10-18T08:40:27+01:00 2008-10-18T08:40:27+01:00 tag:http://entegham.mihanblog.com/post/6 mostafa nemesis تقویم پربلای من خالیه ازفصل بهارندیده اشکای من وچشمای کور روزگارپشت در رسیدنم به انتهای بی کسیزخم بون نزن خداپس کی به دادم میرسیزانوبغل گرفتمو حلقه زده اشک تو چشمامخونه خراب کرده من واین سرنوشت بی مرامراهی نمونده که برم ازغصه هاسمت فرارگرفته دستای من و دستای سرد انتحارهر کی اومد زخمی نوشت رودفتر خاطره هامآغاز من تموم شد و مردن نشته زیر پامقصه بروآخرخط پا تو بزار رو نقطه چیننفرین من به بختم وماه وستاره وزمین ندیده اشکای من وچشمای کور روزگار
پشت در رسیدنم به انتهای بی کسی
زخم بون نزن خداپس کی به دادم میرسی
زانوبغل گرفتمو حلقه زده اشک تو چشمام
خونه خراب کرده من واین سرنوشت بی مرام
راهی نمونده که برم ازغصه هاسمت فرار
گرفته دستای من و دستای سرد انتحار
هر کی اومد زخمی نوشت رودفتر خاطره هام
آغاز من تموم شد و مردن نشته زیر پام
قصه بروآخرخط پا تو بزار رو نقطه چین
نفرین من به بختم وماه وستاره وزمین
]]>
وداع 2008-10-18T08:38:58+01:00 2008-10-18T08:38:58+01:00 tag:http://entegham.mihanblog.com/post/5 mostafa nemesis اشک چشام وپاک نکن فرداکه بارون نمیادبایدفراموشم کنی حتی اگه دلت نخوادخط روی جاده ها نکش نمیشه دنبالت بیام نزار بگم دوست دارم که می شکنه بغض صدامپشت سرونگاه نکن پرشده اشکای چشامحقیقت جداییمون دیگه سراغت نمیامحتی یه بارم واسه ما زمونه پا ندادهفکر نکنی که آه من می گذره از تو سادهبی توتموم عمر من ازغم تو نوشتنهگریه نکن ای دل من این رسم دلشکستنهستاره هات مال خودت من شب روشن نمیخواموقتی نمیدونی چقدر از ته دل تورو می خوامدلتنگ عشقمون نباش چیزی نمونده یادتواومده بودی که بری تازه نکن درد منوحتی یه بارم و بایدفراموشم کنی حتی اگه دلت نخواد
خط روی جاده ها نکش نمیشه دنبالت بیام
نزار بگم دوست دارم که می شکنه بغض صدام
پشت سرونگاه نکن پرشده اشکای چشام
حقیقت جداییمون دیگه سراغت نمیام
حتی یه بارم واسه ما زمونه پا نداده
فکر نکنی که آه من می گذره از تو ساده
بی توتموم عمر من ازغم تو نوشتنه
گریه نکن ای دل من این رسم دلشکستنه
ستاره هات مال خودت من شب روشن نمیخوام
وقتی نمیدونی چقدر از ته دل تورو می خوام
دلتنگ عشقمون نباش چیزی نمونده یادتو
اومده بودی که بری تازه نکن درد منو
حتی یه بارم واسه ما زمونه پا نداده
فکر نکنی که آه من می گذره از تو ساده
بی توتموم عمر من ازغم تو نوشتنه
گریه نکن ای دل من این رسم دلشکستنه
]]>
فاجعه 2008-10-18T08:34:08+01:00 2008-10-18T08:34:08+01:00 tag:http://entegham.mihanblog.com/post/4 mostafa nemesis فاجعه رخ داده دلم بوی خیانت و فریبهسخته باور حضورش توی آغوش غریبهدربه درم تو کوچه هاپریده خواب ازسرمنکجا نشسته پیش کی پاره تن نفرت مناز نفس افتاده دلم رو جای پای گریه هامبسته کمر به مرگ تو دلهره ی خاطره هامجون به لب و بی خبرم منتظر رسیدنت خداخدا کن که یه وقت جلو چشام نبینمتای داد و بیداد دل من ببین چی آورد به سرمغرق به خونش می کنم اگه بیاد دور و برملعنت به تو ای بی خدا روتن کی خواب میبینیتوی هوس برون کی امشب و تا صبح می مونیتنها ترین عابرشب تو کوچه های بی کسیشاید به فردا نکشم از این همه دلواپسیخ سخته باور حضورش توی آغوش غریبه
دربه درم تو کوچه هاپریده خواب ازسرمن
کجا نشسته پیش کی پاره تن نفرت من
از نفس افتاده دلم رو جای پای گریه هام
بسته کمر به مرگ تو دلهره ی خاطره هام
جون به لب و بی خبرم منتظر رسیدنت
خداخدا کن که یه وقت جلو چشام نبینمت
ای داد و بیداد دل من ببین چی آورد به سرم
غرق به خونش می کنم اگه بیاد دور و برم
لعنت به تو ای بی خدا روتن کی خواب میبینی
توی هوس برون کی امشب و تا صبح می مونی
تنها ترین عابرشب تو کوچه های بی کسی
شاید به فردا نکشم از این همه دلواپسی
خدا بکش پا تو کنار از شب طوفانی من
زخمیم از غرورم و مردنش دوای من
ای داد و بیداد دل من ببین چی آورد به سرم
غرق به خونش می کنم اگه بیاد دور و برم
لعنت به تو ای بی خدا روتن کی خواب میبینی
توی هوس برون کی امشب و تا صبح می مونی
توی آغوش کدوم غریبه ای که هوای عاشقی زد به سرت
شب و تا صبح پیش کی سرمی کنی سرو پات بوی هوس می ده تنت

]]>
امروز احساس میکنم که خیلی بی ارزشم 2008-10-16T13:38:07+01:00 2008-10-16T13:38:07+01:00 tag:http://entegham.mihanblog.com/post/2 mostafa nemesis امروز احساس میکنم که خیلی بی ارزشم آخه همش این منم که خودمو کوچیک میکنم این منم که در اشتباهات دیگران دخالت میکنم و .... خوب چوبی که باید بوخورم ومقصر منم من دیشب خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که نمیشه به زور و تنها یه دنیای پاک و آری از دشمنی داشت چون اطرافیانت که فکر میکنی بهترین بهترینها هستند خوردت میکنن .میشکننت .لهت میکنن.   امیدوارم بعضی ها هم بفهمند که چقدر واسه من عزیزند. به امید دنیایی پاک و پر از دوستی پاک و صادقانه... امروز احساس میکنم که خیلی بی ارزشم

آخه همش این منم که خودمو کوچیک میکنم

این منم که در اشتباهات دیگران دخالت میکنم و ....

خوب چوبی که باید بوخورم ومقصر منم

من دیشب خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که نمیشه به زور و تنها یه دنیای پاک و آری از دشمنی داشت

چون اطرافیانت که فکر میکنی بهترین بهترینها هستند خوردت میکنن .میشکننت .لهت میکنن.

 

امیدوارم بعضی ها هم بفهمند که چقدر واسه من عزیزند.

به امید دنیایی پاک و پر از دوستی پاک و صادقانه...]]>
دلم گرفته آسمون نمیتونم گریه کنم 2008-10-16T13:33:11+01:00 2008-10-16T13:33:11+01:00 tag:http://entegham.mihanblog.com/post/1 mostafa nemesis دلم گرفته آسمون نمیتونم گریه کنم دلم گرفته آسمون نمیتونم گریه کنم

]]>